[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง : การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงาน :              การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1-3
 
ชื่อเจ้าของผลงาน :   นางอุไร ธรรมายน     ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
จังหวัดอุทัยธานี                 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
E-mail : urai_utw@hotmail.com
 
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) ระดับชั้น ม. 1-3
 
           สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542        และแก้ไขเพิ่มเติม     (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 2545  มาตรา ๒๒  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ    ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิดในการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  และใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้อย่างเหมาะสม กอร์ปกับโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน   ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย   2   ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด   และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 
โรงเรียนจึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1-3 ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา และมีความสามารถในการสื่อสาร
 
 วัตถุประสงค์
                 เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1-3   ดำเนินการ โดยใช้ โครงสร้างวงจรของเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan)  โดยกำหนดเป้าหมายว่านักเรียนสามารถใช้การเล่านิทาน เป็นการสื่อสารทางภาษา และ ถ่ายทอดความคิด เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและมีคติสอนใจ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง    โดยให้นักเรียนและครูช่วยกันเลือกนิทานที่เหมาะสม    กำหนดระยะเวลาฝึกซ้อม และให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมปฏิบัติ เต็มความสามารถ
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Do)   ได้ดำเนินการฝึกซ้อมตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ตอนพักรับประทานอาหารกลางวัน ตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก หรือ ชั่วโมงที่ครูและนักเรียนมีเวลาว่างพร้อมกัน
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ได้ดำเนินการปฏิบัติฝึกซ้อมตามวิธีการที่วางแผนไว้ โดยให้นักเรียนมาฝึกซ้อมเล่านิทาน ให้เพื่อน ๆนักเรียนช่วยกันฟัง    คณะครูภาษาต่างประเทศ   หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน   เพื่อช่วยกันวิจารณ์ข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง     นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนไปฝึกเล่านิทานกับครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ที่สอนอยู่ในโรงเรียน ตาม โครงการ Project Trust จากประเทศอังกฤษ 
   ได้ปรับปรุงแก้ไขการเล่านิทานภาษาอังกฤษในส่วนที่มีปัญหา   เช่น    การออกเสียง (Pronunciation) การใช้น้ำเสียงและอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone) รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ ( Form & Organizing)  การใช้เวลา (Time) และนำสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงที่ดีแล้ว มาเป็นมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้

ขั้นที่ 4   การดำเนินงานให้เหมาะสม (Act)
 

 
หมายเหตุ ระหว่าง ขั้นที่ 1 – ขั้นที่ 4   ได้ใช้  PDCA ในส่วนย่อยของแต่ละขั้นตอนด้วย
  
4. ผลการดำเนินงาน

                นักเรียนเข้าแข่งขัน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1-3 ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนจังหวัด และเข้าแข่งขันระดับภาค  ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ณ งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 ผู้เขียน : นางอุไร ธรรมายน
หน่วยงาน : โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2470
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 22 ครั้ง.


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 อันดับล่าสุด

      สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง หนูกับกบ สำหรับประกอบการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 16 / มิ.ย. / 2556
      การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 13 / มี.ค. / 2556
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 11 / มี.ค. / 2556
      Teaching Present Simple Tense by Writing Diary 25 / ก.ย. / 2554
      เทคนิคการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ 18 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231