[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : Best Practices เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศBest Practices เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน       ได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้เลือกปัญหาที่ตนเองสนใจมาศึกษา โดยแสวงหาความรู้จากแหล่ง            การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา ได้บูรณาการทักษะประสบการณ์             ความรู้ได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน          ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วพบว่านักเรียนเกิดความกระตือรือร้น                        ในการเรียน มีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มมากขึ้น แต่ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน                 ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนยังประสบปัญหาในการทำโครงงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นการคิดและคัดเลือกปัญหาในการทำโครงงานจนถึงการจัดแสดงผลงานโครงงาน   ซึ่งผลจากการศึกษาปัญหาและสาเหตุ พบว่า ขาดสื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำโครงงาน และสาเหตุจากตัวนักเรียน ทั้งนักเรียนบางส่วนขาดความผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงงาน การสร้างสื่อการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานและนำชุดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 
 
 
 ผลสำเร็จ
ผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานพบว่า 
1. นักเรียนสามารถทำโครงงานได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
2. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม และฝึกการแก้ปัญหา
3. นักเรียนได้นำประสบการณ์ ความรู้ในแต่ละกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการกับการทำ              โครงงานได้
4. นักเรียนรู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้  หรือให้คำแนะนำในการทำโครงงานกับนักเรียนคนอื่นได้
 
 ผลการได้รับการยอมรับ
1. ครูมีสื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
2. ข้าพเจ้าได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กับโรงเรียนในกลุ่ม และโรงเรียนใกล้เคียง
3. นักเรียนสามารถทำโครงงานได้ และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การประกวด/แข่งขันในระดับโรงเรียน
4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน ในกิจกรรมต่างๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่น โครงงานเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอำเภอ และ โครงงานสุขภาพนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จนกระทั่ง ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ระดับประเทศ


 วิธีการสำคัญ/ขั้นตอน/กิจกรรม/นวัตกรรม
วิธีการดำเนินงาน
1. ศึกษาหลักสูตรและทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
   1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
   1.2 ศึกษาหนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำโครงงาน
2. ศึกษารายละเอียดวิธีการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้ การสร้างชุดกิจกรรม
3. ประมวลความรู้ที่ได้รับจากเอกสาร หลักการ นำมากำหนดกรอบความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา         เป็นขั้นตอน
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 
 1. ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมแบ่งเป็น 9 ชุดกิจกรรม ดังนี้
      ชุดกิจกรรมที่ 1   เอกสารแผ่นพับ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                     กิจกรรมนิทรรศการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คนละ 1 แผ่น
      ชุดกิจกรรมที่ 2   เอกสารประกอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 1 เล่ม
      ชุดกิจกรรมที่ 3   ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ตัวอย่างโครงงาน                         เรื่อง ถ่านดูดกลิ่นจากผลไม้ กลุ่มละ 1 ชุด
      ชุดกิจกรรมที่ 4   ใบงานที่ 2 การคิดและเลือกหัวเรื่องที่ทำโครงงาน และใบความรู้ตัวอย่างหัวข้อ เรื่องที่มีผู้ทำไว้แล้ว กลุ่มละ 1 ชุด
      ชุดกิจกรรมที่ 5   ใบงานที่ 3 แผนปฏิบัติงาน กลุ่มละ 1 แผ่น
      ชุดกิจกรรมที่ 6   ใบงานที่ 4 การเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 1 ชุด
      ชุดกิจกรรมที่ 7   ใบงานที่ 5 รูปแบบการเขียนรายงาน กลุ่มละ 1 ชุด
      ชุดกิจกรรมที่ 8    แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 1 แผ่น
      ชุดกิจกรรมที่ 9    แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 1 ชุด 
2. นำชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
3. นำชุดกิจกรรมไปแก้ไขปรับปรุง
4. นำชุดกิจกรรมมาใช้สอนจริง
 
**********************


ผู้เขียน : มาธุสร ต่วนชะเอม
หน่วยงาน : โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1753
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 8 / ม.ค. / 2556
      การปรับลดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 18 / ธ.ค. / 2555
      วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ วิชาชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ปีการศึกษา 2555 7 / พ.ย. / 2555
      เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ม.3 9 / ก.พ. / 2555
      แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 27 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231